استاد طاهری در جمع دوستان تبریز 1

farakol1

farakol1

Published on 2011-06-20
4,936
استاد طاهری در جمع دوستان تبریز همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که ظهور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
google-plus facebook twitter tumblr reddit pinterest2

Help me get rid of ads!

Click here to support YoutubeOnRepeat on Patreon and help me get rid of all the ads on the site. Read more »