Clip nhóm Bảo Kê quán Bar - khách bố láo là đập(knock out cả 100 em)

MrShjnn3e

MrShjnn3e

Published on 2012-05-29
285,126
Website: http://tinsoc.us Nhóm Nhân viên An ninh này chắc là thứ dữ rồi , nhìn thằng nào thằng nấy lỳ lợm quá ... Khách bố láo là tụi nó đập rụng hết ... Đập ác thật ...
google-plus facebook twitter tumblr reddit pinterest2

Help me get rid of ads!

Click here to support YoutubeOnRepeat on Patreon and help me get rid of all the ads on the site. Read more »