دکتر قاسملو و سیگاری که هرگز نکشید

IRANIANTV

IRANIANTV

Published on 2011-07-14
27,307
قسمتی از مصاحبه یک ساعته علی لیمونادی در با دکتر قاسملو در تلویزیون ایرانیان- تابستان 1986+Ali Limonadi
google-plus facebook twitter tumblr reddit pinterest2

Help me get rid of ads!

Click here to support YoutubeOnRepeat on Patreon and help me get rid of all the ads on the site. Read more »