دکتر قاسملو و سیگاری که هرگز نکشید

IRANIANTV

IRANIANTV

Published on 2011-07-14
25,831
قسمتی از مصاحبه یک ساعته علی لیمونادی در با دکتر قاسملو در تلویزیون ایرانیان- تابستان 1986+Ali Limonadi
google-plus facebook twitter tumblr reddit pinterest2